جراحی کاهش وزن که با عنوان جراحی چاقی نیز شناخته می شود ، روشی است که هدف آن کاهش وزن بیمار از طریق کاهش مقدار غذای ورودی معده است که می تواند بخشی از روده کوچک را نگه داشته یا کوتاه کند که باعث کاهش مقدار کالری و مواد مغذی جذبی بدن می شود و یا همچنین حجم غذایی که معده قادر به نگهداری آن است را کاهش دهد. در ایران درمان های مختلفی ماننداسلیو، بالن معده و بای پس معده وجود دارد.